EESV

Inventaris van studies over alternatieve brandstoffen in het kader van het netwerk Seine-Schelde : de werkgroep komt samen in Doornik

Seine-Schelde moet een concurrerend waterwegennetwerk zijn dat klaar is voor nieuwe technologieën die bijdragen aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door de binnenvaartsector. Overeenkomstig het Uitvoeringsbesluit Seine-Schelde van 27 juni 2019 moet er een strategisch kader worden opgesteld om tegen december 2030 de uitrol van infrastructuur die compatibel is met alternatieve brandstoffen op het hele netwerk Seine-Escaut te bevorderen.

Om dit doel te bereiken heeft het EESV Seine-Schelde een werkgroep alternatieve brandstoffen opgericht, waarin deskundigen van de aangesloten exploitanten (DVW, VNF, SPW) zitting hebben. Deze werkgroep heeft als taak de voorwaarden en procedures te onderzoeken en voor te stellen die het netwerk in staat stellen op lange termijn concurrerend te blijven en ervoor te zorgen dat de alternatieve brandstoffen die momenteel worden ontwikkeld (elektrische aandrijfsystemen op batterijen, vloeibaar aardgas, waterstof, methanol, enz.) de volgende decennia zullen kunnen gebruikt worden.

Met de steun van gespecialiseerde consultants hebben de leden van de werkgroep afgelopen februari in Lille een studie gelanceerd om een kader te definiëren voor de aanleg van infrastructuur die compatibel is met alternatieve brandstoffen in het hele netwerk Seine-Schelde. De studie is verdeeld in 2 fasen :

  • een eerste fase gewijd aan een inventarisatie, een vergelijkende studie, een impactanalyse en de definitie van een strategisch kader dat het scala aan oplossingen presenteert voor de ontwikkeling van infrastructuren die compatibel zijn met alternatieve brandstoffen. Het rapport van deze fase wordt begin 2025 verwacht.
  • Een tweede fase is gewijd aan het opstellen van een stappenplan, met precieze fases voor de aanleg van infrastructuur die compatibel is met alternatieve brandstoffen binnen de perimeter van het toekomstige netwerk. Dit stappenplan moet in het voorjaar van 2025 worden ingediend.

Op 30 april kwamen de leden van de werkgroep op uitnodiging van het SPW bijeen in Doornik (Wallonië) om fase 1 te lanceren en een inventaris op te maken van bestaande gegevens en studies. Er werd een voortgangsverslag gepresenteerd over de stand van het onderzoek, met inbegrip van de studie naar brandstof met lage emissies (AVICAFE) die door VNF werd uitgevoerd in het Seinebekken, de modelstudie “FLUENT” voor de energietransitie van de binnenvaart van 2030 tot 2050 (uitgevoerd door VNF en IFPEN in het stroomgebied van de Rhône-Saône), de studie naar de beschikbaarheid van alternatieve brandstoffen in de belangrijkste havens van Wallonië (uitgevoerd door SPW) en het Groene Pact voor de binnenvaart dat in Vlaanderen werd gelanceerd.

De leden van de werkgroep wisselden hun standpunten uit terwijl ze over de Schelde door Doornik voeren, waarbij ze gebruik maakten van de nieuwe faciliteiten (Pont des Trous, Pont-à-ponts, aanmeerplaats, oevers, enz.) die in het kader van het project Seine-Escaut met de steun van de Europese Unie en het Waals Gewest werden gebouwd.

De volgende stap is het uitvoeren van een vergelijkende technische, economische en milieustudie van alternatieve brandstoffen voor de binnenvaart op de schaal van het Canal Seine-Nord Europe.