?

Klik op de blauwe segmenten en witte punten voor meer informatie.

Map H A U T S -D E -FRANCE W AL L ONIE NORMANDIE GRAN D -E S T V L A ANDEREN An t w e r pen Gent Z eebrugge Brugge Dun k e r que Lille Deûlé m ont L e H a v r e C ompièg n e V ale n cien n es C o n Bléha r ies P om m e r oeul Namur Se n ef f e Bru x elles Liège P a r is Rouen Nogent / Sei n e 50 k m N S O E